12:15

12:15 | 12:15
Wei-Fan WANG
5:49 | Taiwan | 2020

“I lost something I had found; I found something that had been lost.”

Wei-Fan WANG
About Director
Wei-Fan WANG
Animation student, TNUA

12:15 12:15